fbpx
14 listopada 2021, author: Maja Tymczyszyn

Regulamin akcji – Pomagamy Oldze

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Pomagamy Oldze” (dalej: Konkurs”) jest Makarun
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja marki „Makarun”, dalej: „Marka”).
 5. Czas trwania konkursu jest nie określony, akcja może zostać przerwana w dowolnym momencie przez organizatora lub do 1000 udostępnień. Nagród. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą̨ brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 • Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien opublikować poprzez udostępnienie odpowiedniego postu konkursowego zamieszczonego przez Organizatora na FanPage’u Organizatora w serwisie facebook.com facebook.com/makarunPL
 • Działania wskazane w pkt poprzedzającym będą nazywane „Zgłoszeniem”.
 • Zgłoszenie nie może: 1.zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem; 2.zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora, 3.naruszać praw osób trzecich bądź je obciążać, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 • W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 • Każdy z Uczestników ma prawo dokonać jednego Zgłoszenia pod warunkiem, że będzie ono spełniać wymagania wskazane w Regulaminie.
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego właściwego portalu.

§3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

– 1 zł przekazana za pojedyncze udostępnienie postu, która zostanie przekazana na rzecz leczenia Olgi Miśkiewicz

2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

5. W związku z faktem iż, Konkurs został ogłoszony w mediach, jest przeznaczony dla osób fizycznych a kwota nagrody dla jednej osoby nie przekracza 150zł brutto, Organizator jest Zwolniony z obowiązków podatkowych, związanych z Konkursem.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Zgłoszenia zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, która wyłoni zwycięskie Zgłoszenia. 2. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Zgłoszeń znajduje się kilka Zgłoszeń jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie pierwsze zgłoszenie.3.Nagrody zostaną wysłane do wybranych przez Organizatora placówek w wybranym przez Organizatora terminie.

§5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone zgodnie z §7 ust. 4.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Konkursu).
 3. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług hostingowych, usług na potrzeby kampanii mailingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§7 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany postanowień Regulaminu bez podawania przyczyn.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych zapisów.
 4. Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte według następującej kolejności: Reklamacja, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, mediacje między stronami, sąd polubowny (o ile będzie właściwy), sąd powszechny właściwy dla miejsca siedzib Organizatora.